Doktorand*innen

Julius Heinrich Nepomuk Müller (Köln/Aachen): Forschungsgebiet: Allgemeines Schuldrecht,    Vertragsgestaltung; Doktorand seit WS 2018/19

Max Hamacher ( Bonn): Forschungsgebiet: Familienrecht, Doktorand seit WS 2019/20

 

 

 

 

 

x