Doktorand*innen

Julius Heinrich Nepomuk Müller (Köln/Aachen): Forschungsgebiet: Allgemeines Schuldrecht, Vertragsgestaltung; Doktorand seit WS 2018/19

Wiebke Macher (Mannheim/Bonn): Forschungsgebiet: Familienrecht, Doktorandin seit SS 2021